<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار مقاومتی مخلوط خاک و ژئوفوم با درصدهای وزنی و اندازه های مختلف ژئوفوم

خلاصه
در اين مقاله، با استفاده از آزمايشهاي برش مستقيم و تكمحوري، ويژگيهاي مقاومتي مخلوط ماسه ژئوفوم و رس ژئوفوم بررسي شده است. آزمايشهاي برش - -  درصد وزني ژئوفوم و - / 1 و 0 /4 ،1/ 011 و 011 کيلو پاسکال انجام شده است. مخلوطهاي ماسه ژئوفوم با 00 ، 01 سانتيمتر تحت سه تنش قائم 01 × مستقيم در قالب 01 / 1 و 10 / با دو اندازه ريز)عبوري از الك 4( و درشت )مانده روي الك 4( بازسازي شدهاند. مقدار درصد وزني ژئوفوم در نمونههاي رسي در آزمايش تكمحوري 10 درصد وزني رس بوده است. نتايج به دست آمده از آزمايشها نشان ميدهد که با افزايش درصد وزني ژئوفوم، زاويه اصطکاك، ميزان اتساع در ماسه و همچنين مقاومت تك محوري رس کاهش و چسبندگي ظاهري در مخلوط ماسه ژئوفوم افزايش مييابند. با افزايش تنشهاي قائم در مخلوط ماسه و ژئوفومر)با درصد وزني يکسان - ژئوفوم( مقاومت برشي افزايش و اتساع کاهش مييابد.رمخلوط ماسه ژئوفوم درشت )در يك درصد وزني يکسان ژئوفوم( داراي مقاومت برشي و ميزان اتساع بيشتري - نسبت به مخلوط ماسه ژئوفوم ريز است. -


کلمات کلیدی:

ژئوفوم، پلیاستایرن، مقاومت برشی، مقاومت تک محوری

نویسندگان :

علی نژاد شیرازی ، هومن حیدریان، محمدرضا جم

 

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوفوم , پلیاستایرن , مقاومت برشی , مقاومت تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 345
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر بنتونیت روی مقاومت تک محوری ماسه

تر ب کا یت ماسه بنتونیت از جمله تر ب کا یت جایگزین برای خاكهای رسی در لا ه ی های عایق به شمار م ر یوند. از جمله پارامترهای ضروری در طراحی علاوه بر نفوذپذ ر یی پایين، مقاومت در برابر فشارهای وارده و سربار روی این لا ه ی هاست. در این مقاله نز ی خاک ماسه ای ر فیوزكوه با درصدهای مختلف بنتونیت ترکیب شده و مقاومت تک محور ی محصور نشده ترکبا یت بدست آمده و با یكدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان داد كه تاثری بنتونیت روی افزایش مقاومت تک محور ی تر ب کا یت محسوس بوده و دارا ی مقاوت لازم جهت استفاده در لا ه ی های عایق پروژه های مهندسی م با یشد.


کلمات کلیدی:

ماسه، بنتونیت، مقاومت تک محوری، لایه عایق

نویسندگان :

کاظم بدو (استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه)

هادی علی اشرفی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، دانشگاه ارومیه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , بنتونیت , مقاومت تک محوری , لایه عایق ,
:: بازدید از این مطلب : 540
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه تاثیر آهک وماده نانوپلیمر CBR PLUS برروی مشخصات فنی خاک رس بادامنه خمیری پایین

خاک رس به وفوردرطبيعت یافت شده ودربيشترمناطق بخش قابل توجهي ازخاک بسترروسازی راه راتشکيل مي دهد. این خاكها به دليل ساختارشان ٬ حساسيت بيشتری به رطوبت داشته وعامل افزایش هزینه ساخت ویانگهداری روسازی مي باشند. یکي ازراه حل های برطرف كردن این مشکل بهبود مشخصات فني این خاكهابامواد افزودني است كه به آن تثبيت گقته مي شود. دراین مقاله تاثيردونوع ماده افزودني برروی یک نوع خاک رس بادامنه خميری پایين موردبررسي قرارمي گيرد. تاثيرماده CBR PLUS شامل آهک ویک ماده نانوپليمری به نام افزودني برروی خصوصيات دامنه خميری ٬ تراكم ومقاومت تک محوری عمل آمده درحالت مرطوب موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده این است كه آهک تاثيربهتری رادركاهش دامنه خميری داشته ولي درافزایش مقاومت تفاوت چنداني برای این دوماده دیده نمي شود.

کلمات کلیدی:

خاک رس ٬ آهک ،CBR PLUS ،دامنه خمیری ٬ مقاومت تک محوری

نویسندگان :

حسن طاهرخانی (استادیارگروه عمران ٬ دانشگاه زنجان ٬ زنجان ٬ ایران)

علی اکبرتقی زاده (کارشناس ارشد راه وترابری ٬ تبریز)

محرم نبی لو (عضوهیئت علمی گروه عمران ٬ دانشگاه زنجان ٬ زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , آهک , CBR PLUS , دامنه خمیری , مقاومت تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 821
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی پارامترهای مقاومتی خاک سیمان تحت آلودگی فاضلاب و پس آب های صنعتی

خاک سيمان یکي از مصالح پركاربرد در مهندسي عمران بوده كه در واقع تركيبي از خاک، سيمان پرتلند و آب ميباشد. این تركيب در بسياری از سازه های خاكي، به منظور افزایش مقاومت برشي خاک، مقابله با آبشستگي و اصلاح خاکهای مسأله دار، مورد استفاده قرار ميگيرد. هدف این مطالعه بررسي انواع پارامترها و ویژگي های مقاومتي خاک سيمان ميباشد كه در اثر مجاورت با آلودگي های زیست محيطي، دچار اختلال در عملکرد سازهای گشته اند. به منظور انجام آزمایش، دوگروه نمونه ی آلوده و غير آلوده از خاک با درصدهای مختلفي از سيمان، بعد از گذشت مدت زمان 7 ، 14 و 24   روز، تحت آزمایش مقاومتي محصور نشده (تک محوری) قرار گرفت كه نتایج حاكي از یک كاهش قابل توجه در ، مقاومت نمونه های آلوده در مقایسه با نمونه های غير آلوده بود. همچنين نتایج نشان داد كه محيط های اسيدی در مقایسه با محيط های بازی، ظاهر نمونه ها را بيشتر دچار خوردگي ميكنند.


کلمات کلیدی:

خاک سیمان، آلودگی، مقاومت تک محوری، اسیدی و بازی، خورندگی

نویسندگان :

حمید رستمی (دانشکدهی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران)

علی فلاح (دانشکدهی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران)

ویدا دارابی (دانشکدهی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی )پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور(، تهران)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک سیمان , آلودگی , مقاومت تک محوری , اسیدی و بازی , خورندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 687
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD