<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه ای دره های آبرفتی ذوزنقه ای با شیب متفاوت تحت تاثیر زلزله های میدان نزدیک

خلاصه
از دیدگاه لرزهای بررسی اثرات لایههای نرم و آبرفتهای مستقر بر بستر سنگی همواره مورد بحث پژوهشگران حوزه ژئوتکنیک بوده است. درسالهای اخیر پژوهشهای کاربردی بسیاری در مورد رفتار لرزهای درههای آبرفتی در برابر عوامل متعددی از قبیل شکل و هندسه آنها، پر یا نیمه پربودن دره و نسبت ضریب شکل آن انجام شده است. اما یکی از موارد بسیار مهم که نقش تعیینکنندهای در رفتار لرزهای یک دره آبرفتی مستقر بربستر سنگی دارد، میزان شیب و زاویه دره میباشد و از آنجایی که کشور ایران به علت قرار گرفتن در پهنه لرزهخیزی آلپ هیمالیا همواره در -معرض زلزلههای میدان نزدیک و دور است با توجه به وجود این نوع بسترهای آبرفتی در مناطق مختلف کشور، ارزیابی رفتار آنها در برابر اینزلزلهها میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. اما آنچه که زلزلههای میدان نزدیک و دور را از یکدیگر متمایز میکند فاصله بین محل شکست)تولید موج( و محل دریافت آن است. به طوری که برخی دانشمندان این فاصله را برای زلزلههای حوزه نزدیک بین 01 تا 01 کیلومتر پیشنهادنمودهاند. به علت همین فاصله کم، فرصتی بین میرا شدن فرکانسهای بالا نبوده و تاریخچه زمانی شتاب این زلزلهها محتوای فرکانسی بالایی دارند.از این رو شدت و طیف زلزلههای نزدیک گسل به زلزلههای دور از گسل بیشتر است. لذا در این پژوهش با مدلسازی یک دره آبرفتی ذوزنقهایمستقر بر بستر سنگی با تغییر شیب دره و با بهرهگیری از روش اجزای محدود به بررسی رفتار لرزهای هر یک اعم از تغییرات شتاب و تغییر مکانهایبه وجود آمده تحت اثر زلزلههای میدان نزدیک میپردازیم.


کلمات کلیدی:

زلزله های میدان نزدیک . درههای آبرفتی . تغییر شیب دره . روش اجزای محدود . تغییرات شتاب . تغییرمکانها

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله های میدان نزدیک , درههای آبرفتی , تغییر شیب دره , روش اجزای محدود , تغییرات شتاب , تغییرمکانها ,
:: بازدید از این مطلب : 132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ویژگی های زلزله های میدان نزدیک و روش شبیه سازی مصنوعی آنها "مطالعه موردی ساختگاه سد نازلو"

نگاشت های ثبت شده در نواحي نزدیک گسل به سبب فاصله كوتاه تا منبع انتشار امواج از محتوای فركانسي بالایي برخوردار مي باشند. همچنين در صورت برقراری شرایط هندسي به نحوی كه انتشار شکست به سمت محل ثبت شتاب نگاشت پيش رود، به جهت نزدیکي سرعت پيشروی شکست گسل به سرعت موج برشي، پالس های با پریود بالایي در نگاشت سرعت قابل مشاهده خواهد بود. منطقه مورد مطالعه گسترهای به شعاع حدود 300 كيلومتر پيرامون ساختگاه سد نازلو را در برميگيرد كه از نظر تقسيمات لرزه زمين ساختي ساختگاه در استان لرزه زمين ساخت وان واقع شده و از ویژگي های لرزه زمين ساختي آن پيروی ميکند. در این پژوهش با توجه به خصوصيات گسل های منطقه و همچنين شرایط ایجاد زلزله های ميدان نزدیک با استفاده از نرم افزار توليد شتاب نوشته شده است، اقدام به توليد شتاب نگاشت مصنوعي ميشود. روش شبيه سازی مصنوعي برای شبيه Boore كه توسط SMSIM نگاشت تصادفي سازی حركات فركانس بالای زمين مفيد مي باشد و به طور وسيع برای پيش بيني حركات زمين در نواحي از دنيا كه پتانسيل خرابي آنها موجود نيست استفاده مي شود.


کلمات کلیدی:

نزدیک گسل، سد نازلو، زلزله های میدان نزدیک، شتاب نگاشت مصنوعی، حرکات زمین

نویسندگان :

مهدی علی اصغرزاده (کارشناسی ارشد عمران - خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

حمید علی الهی (دکترای مهندسی عمران - خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

یاسر جعفریان (دکترای مهندسی عمران - خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نزدیک گسل , سد نازلو , زلزله های میدان نزدیک , شتاب نگاشت مصنوعی , حرکات زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 529
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD