<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و شناسایی خاک های واگرا

خلاصه
در اصطلاح ژئوتكنيك، واژه خاک مساله دار)مشكل آفرين( به خاكي اطلاق مي شودكه در صورت استفاده يا برخورد با آنها، مسائل و مشكلاتيرا در طول دوران ساخت و يا بهره برداري ايجاد مي نمايد. اين نوع خاک ها را مي توان شامل خاک هاي تورم پذير، روانگرا، واگرا، انحلال پذير،رمبنده، ناپايدار و خاک هاي آلي طبقه بندي كرد. گستردگي خاک هاي واگرا و متورم شونده و پيچيدگي رفتارآنها در تماس با آب، بيش از سايرخاک هاي حساس است. در اين مقاله ابتدا به طور خلاصه به مكانيزم خاک هاي واگرا پرداخته مي شود، سپس روش هاي شناسايي صحرايي وآزمايشگاهي اين خاک ها تشريح مي شوند و مشكلات اين نوع خاک ها بررسي مي شوند و نهايتا يك نتيجه گيري كلي انجام مي شود.


کلمات کلیدی:

خاک واگرا . يون سديم . شناسايي هاي صحرايي . شناسايي هاي آزمايشگاهي . پايپينگ.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک واگرا , يون سديم , شناسايي هاي صحرايي , شناسايي هاي آزمايشگاهي , پايپينگ , ,
:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برگشت پذيري واگراي، خاک رس واگراي تثبیت شده با سولفات آلومینیوم، با هگزا متا فسفات سديم و كلريد سديم

 

 

 

 

کلوات کليدي:

خاک واگرا . سولفات آلومينيوم . هگزا متا فسفات سديم . کلريد سديم.

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
ضٌاسؽ ٞبی ثؼیبسی اص وٛسٞبی خٔت فّ حبوی اص آ اػت وٝ فشػبيؾ ٚ تخشيت ثشخی اص ػذٞب ٚ فشػبيؾ پبسٜ ای خبوشيضٞب دس استجبط ثب
پذيذٜ ٚا شٌايی خبن ثٛدٜ اػت، اص اي سٚ ثب تٛخٝ ثٝ لبث یّت تثجیت خبوٟبی سػی ٚا شٌا ثب ػٛ فِبت آ ِٛ یٔٙی ،ٓ خبن سع ٚا شٌای حبك اص ٙٔبثغ
لشضٝ ػذ دس حب ػبخت یٔشصاخب ّٛ٘) 2) ثب دٚ تٔغیش ص بٔ ػ آٚسی ٚ دسكذٞبی ٚصی٘ افضٚدی٘ خٔت فّ تثجیت ٚ ثب ا د٘ب آص بٔيؾ ٞبی خٔت فّ،
تثجیت فٛق ٛٔسد تبيیذ لشاس شٌفت، ٚیِ ثؼذ ذٔت ص بٔ ثؼیبس عٛلای٘ تمشيجب دٚ ػب ثٝ كٛست اتفبلی تىٝ ای اص ٕٛ٘ٝ٘ فٛق دس ٞ ضٍا تٔب فؼفبت
ػذي سٞب ؿذ ٚ ثبص پغ اص زٌؿت ص بٔ عٛلا ی٘ ٛٔلغ ؿؼت ٚػبي آص بٔيؾ، ٚخٛد يه لايٝ ػفیذ سٚی ٕٛ٘ٝ٘ ٔبٞذٜ شٌديذ وٝ ثب ا د٘ب آص بٔيؾ
ٞبی خٔت فّ، آ لايٝ ػفیذ ػٛ فِبت آ ِٛ یٔٙیٛ تخیق دادٜ ؿذ. ثب تىشاس آص بٔيؾ ٞبی خٔت فّ ٔخق شٌديذ وٝ خبن سع ٚا شٌای تثجیت ؿذٜ
ثب ػٛ فِبت آ ِٛ یٔٙیٛ ثب ٞ ضٍا تٔب فؼفبت ػذي ٚ و شّيذ ػذي دس ذٔت ص بٔ ثؼیبس وٛتبٜ ٚ ػشيغ دٔذد ٚا شٌا یٔ شٌدد ٚ اي ص خغشی ثشای
پشٚطٜ ٞبی ػ شٕای٘ اػت وٝ دس آ اص ػٛ فِبت آ ِٛ یٔٙیٛ ثٝ ػٙٛا تثجیت وٙذٜ خبن سع ٚا شٌای اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.
کلوات کليدي: کلوات کليدي: خاک واگرا- سولفات آلوهينيوم - هگسا هتا فسفات سدين – کلريد سدين.:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک واگرا , سولفات آلومينيوم , هگزا متا فسفات سديم , کلريد سديم , ,
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی قابلیت نگهداری آلا ن یده فلز سنگین در خاکهای واگرا

خاکها و آبهای سطحی و ز ر یزمینی بطور پو یسته توسط مولفه های فلز سنگین آزاد شده توسط منابع مختلف همچون فرا ن یدهای صنعتی و فعالیتهای استخراج معادن آلوده میشوند . محافظت و ترمم ی خاکها و آبهای آلوده شده با فلزات سنگین یک امر ضروری است. از ا ن یرو نا یز به تولد ی و توسعه جاذبهایي برای جذب آلا ن یدههای فلز سنگین ضروری است. از سوی دیگر وجود خاكهای رسي واگرای طبيعي در بسياری از نقاط جهان از جمله ایران گزارش شدهاست. بر این اساس در این پژوهش امکان استفاده از خاک های واگرا در پروژه های ژئوتکنيک زیست محيطي به منظور جذب آلاینده های لز ف سنگين مورد مطالعه آزمایشگاهي قرار گرفته است. در این راستا با انجام یکسری آزمایش های ژئوتکنيک زیست محيطي، فرایند اندركنش خاک واگرای طبيعي، نمونه رسي بنتونيت و نمونه رسی كائولینیت با آلایندههای فلز سنگين سرب و روی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است به بررسی نقش چهار عامل پتانسیل واگرایي، مساحت سطح و ژ یه، ظرفیت تبادل كاتو ینی و م ز یان درصد كربنات در قابلیت نگهداری آلا ن یده پرداخته شود. بررسي ميزان نگهداری فلزات سنگين توسط خاک واگرا ، ظرفيت نشان مي دهد كه خاک واگرای طبیعی مورد مطالعه به دلیل ظرفیت بافر ن یگ بالا و ساختار پراكنده و )XRD( بافرینگ و نتایج پراش پرتو ایکس درصد بالای كربنات در مقایسه با نمونه های رسی بنتونیت و كائولینیت دارای قابلیت نگهداری بیشتر آلا ن یده ل فز سنگین است. بر اساس نتا یج پژوهش حاضر در حالی كه ظرفیت تبادل كاتو ینی خاک واگرای طبیعی مورد مطالعه بیش از 50 % كمتر از نمونه رسی بنتونیت است، اما قابلیت نگهداری آلا ن یده فلز سنگین در این نمونه نسبت به نمونه رسی بنتونیت در غلظتهای ز ا ید آلا ن یده فلز سنگین بیش از 20 % میباشد . این در حالیست كه قابلیت نگهداری آلا ن یده فلز سنگین توسط خاک واگرای طبیعی بیش از 2.3 برابر جاذب رسی كائولینیت است. از دیگر نتایج پژوهش حاضر تأثير نحوه قرارگر یی ساختار و ابعاد صفحات رسی بر مز یان نگهداری آلا ن یده فلز سنگين است.

کلمات کلیدی:

خاک واگرا، آلا ن یده فلز سنگین، ظرفیت تبادل کاتو ینی ،XRD

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدی (استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

محمد امیری (دانشجوی دکتری مهندسي عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

پارسا مهاجری (دانشجوی کارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک واگرا , آلا ن یده فلز سنگین , ظرفیت تبادل کاتو ینی , XRD ,
:: بازدید از این مطلب : 827
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده خاک رس واگرای اصلاح شد ه

درهمه مسائل مربوط به پايداری خاک از قبيل طراحي پي ها، ديوارهای حائل و خاكريزها، سدسازی و حفاری تونل و مترو وغيره، داشتن اطلاعات كافي درباره مقاومت برشي خاک ضروری است.كه عمده ترين عامل در تعيين رفتار خاكهاست. همچنين خاكهای ريزدانه خاصي در طبيعت وجود دارند كه به علت واگرايي به محض تماس يافتن با آب، به سرعت شسته مي شوند و فرسايش مي يابند. برای رفع مشکل واگرايي ميتوان از روشهای اصلاح شيميايي نظير تثبيت با سولفات آلومينيوم )زاج( وآهک استفاده كرد .در اين مقاله، به بررسي تاثير افزودن سولفات آلومينيوم 0.6،۱،۳ وآهک بر مقاومت برشي خاک به عنوان يک اثر ثانويه گرديده است.خاک مورد مطالعه، از منابع قرضه سد ميرزاخانلو) 2( در شهرستان طارم از و 5 درصد( نسبت به ، 0/3 ، توابع استان زنجان تهيه شد. نمونه ها با درصد رطوبت بهينه و بادرصدهای مختلف سولفات آلومينيوم وآهک) 0 وزن خشک خاک تهيه شدند و آزمايش تک محوری درسنين عمل آوری 7،۱4،۲۱ و 28 روزه بر روی نمونه هاانجام گرفت.مدول الاستيسيته در سه  %75 مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت بهترين حالت برای ارائه گزارش مدول الاستيسيته حاصل از آزمايش qu %50 و qu %25 و qu حالت تعيين شد. نتايج آزمايشها نشان مي دهند كه با افزودن سولفات آلومينيوم وآهک به خاک واگرا و عمل آوری آن،ضمن كاهش ميزان واگرايي خاک،باعث افزايش در مقاومت فشاری محدود نشده و مدول الاستيسيته خاک مورد نظر شده است .. مقدار افزايش در مقاومت ومدول الاستيسيته با افزودن آهک بيشتر از خاک دارای سولفات آلومينيوم است.


کلمات کليدي:

خاک واگرا،سولفات آلومينيوم،آهک، آزمایش تک محوري

نویسندگان :

اکبر بدرلو (کارشناس ارشد عمران، گرایش خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، زنجان، ایران)

محمودحسنلوراد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

محمدرضاحسنلو (دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک واگرا , سولفات آلومينيوم , آهک , آزمایش تک محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 697
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD