<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازی خاک بستر با استفاده از الیاف پلی پروپیلن به منظور کاهش ضخامت سازه ای روسازی راه

خلاصه
امروزه به منظور اجراي پروژه هاي مختلف راهسازي و ابنيه فني راه، بهبود خواص فيزيكي و مهندسي خاك بستر با هدف بهسازي خاك و افزايشمقاومت باربري، افزايش دوام، كاهش تورم و انقباض و در نتيجه كاهش ضخامت سازه اي ساختار روسازي همواره مورد توجه مهندسين و محققينقرار گرفته است. يكي از اين روش هاي بهسازي، تثبيت خاك بستر با افزودن الياف هاي طبيعي و مصنوعي مي باشد كه الياف مصرفي در اينتحقيق پلي پرو پيلن با درصد وزني هاي مختلف از نمونه خشک خاك است كه اثر آن توسط آزمايشهاي تراكم، نسبت باربري كاليفرنيا و نشستتحكيمي بر روي نمونه هاي خاك تقويت شده با الياف بررسي گرديده و با نمونه هاي خاك معمولي نيز مقايسه شده است كه بيانگر افزايشمقاومت و سختي خاك بستر و در نتيجه بهبود عدد سازه اي ساختار روسازي مي باشد و به عبارت ديگركاهش ضخامت لايه هاي تشكيل دهندهروسازي به همراه بهبود خواص خاك رس موجود در محل پروژه بعنوان خاك بستراصلاح شده از مهمترين نتايج بهسازي خاك با الياف مي باشد كه به لحاظ اقتصادي نسبت به ساير روشهاي تثبيت فيزيكي و شيميايي توجيه پذير خواهد بود.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . الیاف پلی پرو پیلن . خاک رس . نشست تحکیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , الیاف پلی پرو پیلن , خاک رس , نشست تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط به منظور بررسی چسبناکی رس به سطح فلز

خلاصه
این مقاله با عنوان طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط (Cone pull-out apparatus) به منظور بررسی چسبناکی (Adherence) رسبه سطح فلز با هدف توسعه روشی کارامدتر نسبت به روشهای موجود برای بررسی چسبناکی رس نگاشته شده است. به این منظور دستگاه جدایشمخروط با الهام از نمونه های قبلی ساخته شده و ضمن بررسی دقت و صحت دستگاه مذکور، کارایی آن با ایجاد تغییر در ویژگی فیزیکی یکنمونه رس )تغییر رطوبت( و انجام آزمایش های مختلف بر روی آن بررسی شده و رابطه معینی میان چسبناکی و تنش کششی (Tensile stress) مشاهده گردیده است؛ بدین صورت که با افزایش رطوبت، رابطه بین چسبناکی و تنش کششی تغییر میکند.


کلمات کلیدی:

خاک رس . چسبناکی . فلز . جدایش مخروط

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , چسبناکی , فلز , جدایش مخروط ,
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس

خلاصه
گسترش صنعت خودرو سبب شده تا لاستیکهای فرسوده به دلیل عدم تجزیه در طبیعت به عنوان یکی از آلایندههای زیست محیطیدر دهههای اخیر مطرح شوند و موضوع استفاده مجدد یا به عبارتی بازیافت لاستیکهای فرسوده مورد توجه مهندسین قرار گیرد.استفاده از خرده لاستیکها به صورت مخلوط با خاک، یکی از راه حلهائی است که برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطیناشی از دفن لاستیکها ارائه شده است. لذا در پژوهش حاضر با انجام آزمایشهای شناسائی و آزمایشهای تراکم، به مطالعه مؤلفه-،01 ، های تراکمی خاک رس تسلیح شده با خرده لاستیک پرداخته شده است. آزمونهای تراکم برای نمونههای حاوی صفر، 0101 و 01 درصد وزنی خرده لاستیک انجام شده و برای اولین بار، با توجه به حضور دو جنس مختلف مصالح که ذرات آنها وزن ،01مخصوصهای متفاوتی دارند، روابط وزنی حجمی اصلاح گردیده و بر اساس روابط جدید و نتایج آزمایشهای تراکم، تغییرات - تخلخل در تراکمهای مختلف با درصد وزنی خرده لاستیک موجود در مخلوط تعیین شده است.


کلمات کلیدی:

خاک رس . خرده لاستیک (گرانول) . آزمایش تراکم . تخلخل . روابط وزنی حجمی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , خرده لاستیک (گرانول) , آزمایش تراکم , تخلخل , روابط وزنی حجمی ,
:: بازدید از این مطلب : 106
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست شمع و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر تغییرات قطر و طول شمع ها در مجاورت شیب مسلح و غیرمسلح شده با گروه شمع در خاک های رسی

 

 

 

کلمات کلیدی:

گروه شمع . شمع . خاک رس . طول . قطر شمع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , شمع , خاک رس , طول , قطر شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 176
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر کوپلیمر امولسیونی متیل متاکریلیک بوتیل اکریلیک بر خواص مکانیکی خاک رس

خلاصه :
بهبود کیفیت خاک از دریاز مورد توجه بسیاری از مهندسان قرار داشت. بدینمنظور از مواد مختلفی چون: قیر، سیمان و... برای تثبیت خاک استفادهمیگردید. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود استحکام مقاومتی خاک افزودنپلیمرهای مایع می باشد که در این راستا پروژه های مختلفی با پلیمرهای مختلفبر روی خاک های گوناگون صورت گرفته است. مقاله حاضر به بررسی و اندازه گیریتاثیر پارامترهای مختلفی چون درصدهای متفاوتی از پلیمر با درصد رطوبتمتفاوت در بازه های زمانی گوناگون بر روی خاک رس می پردازد .

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رس . پلیمر مایع . استحکام فشاری تک محور . CBR . تراکم . غرقاب کرد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رس , پلیمر مایع , استحکام فشاری تک محور , CBR , تراکم , غرقاب کرد ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار آزمایشگاهی خاک های ریزدانه مسلح شده با خرده لاستیک

خلاصه
در این مقاله با انجام آزمایشات تراکم استاندارد، تک محوری و سی بی آر، روی مخلوط خاک رس و خرده لاستیک ضایعاتی ویژگی های تراکمی، مقاومت برشی تک05 و 01 درصد وزنی خرده لاستیک ،01 ، آن مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور خاک رس با 5 C.B.R محوری و آزمایش تعیین ضریب توان باربری کالیفرنیاضایعاتی مخلوط گردید و آزمایشات نامبرده برروی نمونه های عمل آوری شده صورت گرفت و نتایج با آزمایش صورت گرفته روی نمونه خاک رس خالص مقایسهگردید. منحنی های تراکم، مقاومت تک محوری و منحنی نفوذ برای نمونه های مذکور ترسیم و باهم مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد با افزایشدرصد وزنی خرده لاستیک ضایعاتی، حداکثر وزن مخصوص خشک مخلوط کاهش می یابد ولی تغییرات منظمی در روند تغییر درصد رطوبت بهینه مشاهده نگردید.


کلمات کلیدی:

تراکم استاندارد . خاک رس . خرده لاستیک ضایعاتی . آزمایش تک محوری . آزمایش سی بی آر .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم استاندارد , خاک رس , خرده لاستیک ضایعاتی , آزمایش تک محوری , آزمایش سی بی آر , ,
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهنما بررسي تاثير نوع كاني در روند رسوب گذاری خاک های رسي با استفاده از روش اجزای مجزا

راهنما بررسي تاثير نوع كاني در روند رسوب گذاری خاک های رسي با استفاده از روش اجزای مجزا

کلمات کلیدی :

شبیه سازی . رسوب گذاری . خاک رس . اجزای مجزا

 

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
تشػيت رسات سػی ٚ تىي ؿذ رسات و ّٛئيذی دس عی فشآيٙذ سػٛة زٌاسی يىی اص چب ؾٞبی ٛٔجٛد دس پشٚطٜ ٞبی ػ شٕای٘ صيؼت حٔيغی
یٔ ثبؿذ. سٚ ذ٘ سػٛة زٌاسی دس رسات دا ٝ٘ای ثؼيبس تٔفبٚت اص رسات چؼجٙذٜ ٚ سػی یٔ ثبؿذ ٚ ػ ٕٛ بٔ ٟٔ تٕشي چبؾِ ٞب، دس ثشسػی سػٛة زٌاسی
رسات چؼجٙذٜ خلٛكب دس جٔبٚست ػبصٜ ٞبی دسيبيی ٚ آثی ثٝ چ یٔ خٛسد. دس اي تحميك، ذٔ ػَبصی سيضػبختبسی سٚ ذ٘ سػٛة زٌاسی رسات
سػی ثب دس ظ٘ش شٌفت ؿى ٚالؼی آ ٖٞب ٚ ي٘ض اػ بٕ ي٘شٚٞبی ٚص ،ٖ جبرثٝ ٚ دافؼٝ ػغٛح ، ت بٕع ٞبی ىٔب ي٘ىی ٚ ي٘شٚی دساي، ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ
اجضای جٔضا وٝ اص لٛيتشي اثضاسٞبی ٛٔجٛد یٔ ثبؿذ، ا ج٘ب ؿذٜ اػت.دس اي پظٚٞؾ دٚ ٛ٘ع وبی٘ سػی ثب ضخب تٔ لايٝ دٚ بٌ ٝ٘ تٔفبٚت ذٔ ؿذٜ
اػت ٚ ػپغ ص بٔ ٚ ضخب تٔ سػٛة زٌاسی آ ٖٞب ثشسػی شٌديذٜ اػت.
کلمات کلیذی: شثیه ساسی، رسو بگذاری، خاک رس، اجشای مجشا:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازی , رسوب گذاری , خاک رس , اجزای مجزا ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر آهک بر اندرکنش خاک رس – ژئوسینتتیک با آزمایش برش مستقیم

ژئوسينتتيک ها بطور فزاینده ای در تسليح سازه های خاكي استفاده مي شود. امروزه استفاده از ژئوسينتتيک ها برای بهبود ویژگي های مهندسي انواع مختلف خاكها به خوبي پذیرفته شده است. اكثر مطالعات در گذشته محدود به خاكهای درشت دانه بوده و تحقيقات و مطالعات اندكي در خصوص امکان پذیری و مزایای استفاده از مسلح كننده در خاكهای چسبنده انجام یافته است. در این مقاله آزمایش های برش مستقيم برای امکان سنجي بهبود مقاومت خاک رس با استفاده از ژئوگرید در بر گرفته شده در لایه های نازک رس آغشته به آهک انجام گردیده است. آزمایش ها بر روی نمونه های رس-رس ، رس – ژئوگرید  رس و رس- رس آغشته به آهک– ژئوگرید –رس و تأثير مقدار درصد آهک لایه مياني و مدت زمان گيرش آهک با خاک رس با درصد رطوبت هایمختلف در اندركنش خاک – ژئوگرید ارائه و مورد بحث قرار گرفته است. نتایج آزمایشها نشان ميدهند كه با افزودن درصد بهينه آهک با درصدرطوبت مشخص خاک رس در سطح تماس خاک رس-ژئوگرید- رس باعث بهبود مقاومت خاک رس مسلح جهت استفاده در خاكریزی ها و سازه های خاک مسلح مي شود و همچنين نتایج نشان مي دهد كه با گذشت زمان مقاومت برشي حداكثر در حال افزایش مي باشد .


کلمات کلیدی:

آهک، ژئوسينتتيک، آزمایش برش مستقيم، خاک رس ، درصد رطوبت بهينه

نویسندگان :

مرتضی استوار (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران)

محمد علی ارجمند (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , ژئوسينتتيک , آزمایش برش مستقيم , خاک رس , درصد رطوبت بهينه ,
:: بازدید از این مطلب : 640
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مکانیسم رفتاری هسته سد خاکی ( مطالعه موردی سد قلعه چای )

خاك هاي رسي در شرایط مختلف رطوبتي در اثر بارگذاري ناشي از خاكریزي داراي رفتار پيچيده اي هستند . شاخص ترین رفتار در این نوع خاك ها پتانسيل تورم ونشست مي باشد. رفتار هسته سد خاكي از لحاظ نشست ، تورم ، فرایند تحکيم اوليه وثانویه هسته رسي در مراحل خاكریزي و آبگيري مخزن بررسي شده است . بر اساس نمودارها رفتارنگاري سد خاكي مخصوصا هسته آن انجام شده است . نتيجه : بکمک نمودارها ، زمان نشست تحکيمي اوليه و ثانویه بدست آمده است . بازاي خاكریزي و آبگيري و تغييرات تراز آب مخزن ، تغييرات فشار آب منفذي و تنشهاي كل و موثر در هسته سد مقایسه و بررسي شده است . پدیده آرچينگ وپارامتر Rumax (تغییرات ضریب فشار منفذي به تنش كل محاسباتي)مورد بررسي قرار گرفته است . نتایج رفتارنگاري با یک مدل سازي عددي ساده بکمک بسته نرم افزار Geostudio مقایسه گردیده است .

کلید واژه ها :

تحکیم ، خاک رس ، هسته ، نشست ، سد قلعه چای

نویسندگان :

مسعود حاجی علیلوی بناب (دانشیارگروه خاک وپی ، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز)

فریبا بهروز سرند (دانشجوی دکترای خاک وپی ، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز)

حسن ولی پور (کارشناس ارشد گروه خاک وپی ، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحکیم , خاک رس , هسته , نشست , سد قلعه چای ,
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات مقاومت برشی برای خاکهای رسی تثبیت شده با آهک دردرصد رطوبت بالا

بررسي های آزمایشگاهي بر روی مقاوم سازی رس های حساس با آهک، نشان داده است در صورتيکه آهک مورد نياز و زمان عمل آوری كافي فراهم گردد، مقاومت برشي مي تواند افزایش یابد حتي اگر درصد رطوبت خاک بالاتر از حد رواني خاک رس باشد. در این پژوهش جهت بررسي اثر افزودن آهک بر روی پارامترهای مقاومتي خاک رس بخشي از ایران انجام پذیرفته و اثرات این ماده افزودني از طریق آزمایش برش مستقيم مورد ارزیابي قرار گرفته است. 7و 28 روز مورد ، 15 و 18 ( و برای زمان های عمل آوری 1 ،13 ، 3 و 5) با درصدهای رطوبت متفاوت( 11 ، بدین منظور در این مطالعه اثر درصدهای آهک ) 1 بررسي قرار گرفته است. نتایج آزمایش ها نشان م يدهد كه افزودن آهک تا 3 درصد پارامترهای مقاومتي خاک رس مورد نظر را بهبود ميبخشد و از آن به بعد اثر منفي بر روی آنها مي گذارد. همچنين نتایج نشان م يدهد كه با افزایش زمان عمل آوری این پارامترها افزایش مي یابند.


کلمات کلیدی:

مقاومت برشی، خاک رس، آهک، درصد رطوبت، زمان عمل آوری

نویسندگان :

وحید تائبی(دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

محمد حاجی ستوده (استادیار دانشگاه فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

احمدرضا محبوبی اردکانی (دانشیار دانشگاه فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

احمد نظری (دانشیار دانشگاه فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , خاک رس , آهک , درصد رطوبت , زمان عمل آوری ,
:: بازدید از این مطلب : 657
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD