<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تهیه خطوط هم شتاب طراحی در سطوح مختلف زلزله براي گستره شهرستان ساري

خلاصه
کاهش خطرپذیري لرز ه اي یا ایمنی در مناطق زلزله خیز، بوسیله کنترل رفتار ساختمانها و سازه هاي زیربنایی ضروري است. یکی از عوامل موثر در کاهش خطر پذیري، تحلیل دقیق خطر لرزه اي می باشد. تراکم جمعیت و بافت سازه اي شهر ساري به عنوان مرکز استان از یک طرف و احتمال وقوع زمینلرزه هاي ویرانگر از طرف دیگر، نیاز به بررسی هرچه دقیق تر لرزه خیزي منطقه و عوامل موثر در آن را آشکار می نماید. مطالعه حاضر تحت عنوان تهیه خطوط هم شتاب طراحی در سطوح خطر مختلف زلزله براي گستره شهرستان ساري انجام شده است. براي این منظور، مجموعه اي از داده هاي لرزه خیزي تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن هفتم میلادي تا به حال به کار گرفته شد و منابع لرزه زا تا شعاع 6که شهرستان ساري را در بر می گیرد، انجام شد و مقادیر × 200 کیلومتري ساري مدل گردید. ارزیابی احتمالی خطر زلزله براي یک شبکه 7 براي سطوح (PGA) 20 % و 64 %) محاسبه گردید. در پایان نقشه هاي ماکزیمم شتاب حرکت زمین ،%10 ،%5 ،% شتاب در سطوح مختلف زلزله ( 2 خطر مختلف تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که مقادیر حاصل براي زلزله سطح خطر 10 % با مقادیر پیشنهادي در استاندارد 2800 مطابقت خوبی دارد.


کلمات کلیدي:

تحلیل خطر زلزله، پارامترهاي لرزه خیزي، شتاب افقی، شتاب قائم، ساري، سطوح خطر

نویسندگان :

موسی محمودي صاحبی ، شهرام صیدي سید شکري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل خطر زلزله , پارامترهاي لرزه خیزي , شتاب افقی , شتاب قائم , ساري , سطوح خطر ,
:: بازدید از این مطلب : 475
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزهاي (Seismic PRA) و کاربرد آن در ایران

خلاصه
تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه اي، فرآیندي سیستماتیک براي ارزیابی ایمنی نیروگاه هاي هسته اي در اثر وقوع زلزله است. در این فرآیند ، خطر وقوع زلزله 2 با شکنندگی 3 اجزا و سیستم نیروگاهی 4 تلفیق می شوند تا بتوان دیدي جامع از ایمنی نیروگاه در هنگام وقوع زلزله به دست آورد. به وسیله این تحلیل، فرکانس ذوب احتمالی قلب راکتور 5 و نشت مواد رادیواکتیو 6 بر اثر وقوع زلزله به دست می آید. تکنیک هاي به کار رفته در این تحلیل از جمله شکنندگی و تحلیل خطر زمین لرزه در تحلیل ایمنی تاسیسات غیر هسته اي نیز کاربرد گسترده اي دارند. با افزایش گرایش بهساخت نیروگاه هاي هسته اي و سازه هاي خاص در کشورمان و کاربرد تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه اي در آنها، تلاش شده است مطالعه اي بر روي تکنیک هاي موجود انجام گیرد و با توجه به شرایط و امکانات موجود در کشور، جدیدترین و کارآمدترین روش براي انجام این تحلیلانتخاب شود.

کلمات کلیدي:

تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه اي ،Seismic PRA، تحلیل شکنندگی، تحلیل خطر زلزله، نیروگاه هسته اي

نویسندگان :

سید مجتبی حسینی ، فرامرز یوسف پور ، فریدون سینائیان ، کاوه کریمی ، عطا آقائی آرایی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه اي , Seismic PRA , تحلیل شکنندگی , تحلیل خطر زلزله , نیروگاه هسته اي ,
:: بازدید از این مطلب : 401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل خطر زلزله ساختگاه تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران

دراينمقالهويژگيهای لرزهخيزیدر گستره مطالعاتي قطعه (K"-BR) تونل انتقال آب از سد امير كبير به تصفيه خانه شماره 6 تهران، گستره ای بهشعاع حدود 200 كيلومتر ،موردارزيابي قرارگرفته وشتابزلزلههای طراحيبادوروشتحليلقطعيواحتمالاتيخطرزلزلهتعيينشدهاند.باتوجهبهگسلهای
موجوددرمسيرتونلونيزتاريخچهزلزلههايرخداده،انجامتحليلهايديناميکيدرمحلساختگاهاينتونلضروریاست.بهمنظورجلوگيريازتحليلهايبسياردستبالادرتحليلهايديناميکيشتابزلزلههايطراحيموردنيازمي باشد،اينشتابزلزلههابااستفادهازتحليلخطرزلزلهبدستميآيند.نتايجبدستآمدهازتحليلخطرزلزلهانجامشدهدرمحلساختگاهتونلاميركبيربااستفادهازدوروشقطعيواحتمالاتي،نشانمي ميباشد.


کلمات کلیدی:

تحلیل خطر زلزله، زلزله مبنای طرح، زلزله بیشینه قابل وقوع، روش احتمالاتی، تونل امیرکبیر

نویسندگان :

روح اله بصیرت (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

حسین سالاری راد (عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

حامد ملاداودی (عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل خطر زلزله , زلزله مبنای طرح , زلزله بیشینه قابل وقوع , روش احتمالاتی , تونل امیرکبیر ,
:: بازدید از این مطلب : 882
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5183 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD