<>

صفحه قبل 1 ... 3 4 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پاسخ دینامیکی دیوار ساحلی وزنی تحت حرکت لرزه ای حوزه نزدیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حوزه نزدیک . دیوار ساحلی . تحلیل دینامیکی . تغییر مکان . شتاب نگاشت

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
طجمٝثٙذی ص ضِ ِٝٞبی خٔتفّ دس دٚ شٌٜٚ حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه ٚ طٔب ؼِبت كٛست شٌفتٝ ثش سٚی ػبصٜٞبی خٔتفّ اص لجی ػذٞب، پ ُٞب، ػبخت بٕ ٖٞب
٘ب دٞٙذٜی تفبٚت سفتبس شِصٜای لبث تٛخٝ دس دٚ شٌٜٚ زٔوٛس یٔثبؿذ. دس ای پظٚٞؾ خٟت ثشسػی اثشات ص ضِ ِٝٞبی حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه ثش
پشداختٝ ؿذ. FLAC پبػخ دیٙب یٔىی ػبصٜ، ثٝ ذٔ ػَبصی دیٛاس ػبح یّ ٚصی٘ ٚالغ دس ثٙذس وٛثٝ طاپ ثب اػتفبدٜ اص ش٘ اْفضاس تفبض حٔذٚد دٚ ثؼذی
ثشای اسصیبثی اثشات ص ضِ ِٝٞبی حٛصٜ ض٘دیه ٚ ا د٘ب تح یّ دیٙب یٔىی، اص ؿتبة بٍ٘ؿتٞبیی اػتفبدٜ ؿذٜ وٝ ثش اػبع ػٝ سٚؽ خٔتفّ ٞ پٕبیٝ
ؿذٜا ذ٘. ت٘بیح ٘ب داد وٝ دس ت بٕ یٔ سٚؽٞبی ٞ پٕبیٝػبصی، تغییش ىٔب ٖٞبی بٔ ذ٘ بٌس دیٛاس تحت بٍ٘ؿتٞبی حٛصٜ ض٘دیه ثیتش اص مٔذاس ظ٘یش آ تحت بٍ٘ؿتٞبی حٛصٜ دٚس ثٛدٜ اػت. ا جِتٝ ای اختلاف دس ٞ پٕبیٝػبصی ثٝ ٞش دٚ ػب ؿتبة ثییٙٝ ٚ ا ش٘طی، ثیتش ثٛدٜ ٚ اثشات ٔخلٝٞبی
حٛصٜ ض٘دیه ثشٚص ثیتشی داسد.
کلوات کلیذی: ح زَ سًدیک، دی اَر ساحلی، تحلیل دی اٌهیکی، تغییرهکاى، شتابگًاشت.:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوزه نزدیک , دیوار ساحلی , تحلیل دینامیکی , تغییر مکان , شتاب نگاشت ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD